Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2015

klaudiakaszprzak
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viablackheartgirl blackheartgirl

September 07 2014

1886 bdcb
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viacrystalll crystalll
7825 b81d 500
Reposted fromunco unco viacrystalll crystalll

September 03 2014

klaudiakaszprzak
5527 f19e 500
Reposted fromretaliate retaliate
klaudiakaszprzak
Obłędnie Cię pragnę.  Ciałem, duszą, sercem, umysłem, sobą.
— tylko Ciebie
Reposted fromiamstrong iamstrong viaperseweracje perseweracje

August 20 2014

klaudiakaszprzak
Reposted fromzium zium

August 19 2014

klaudiakaszprzak
5498 97e7 500
klaudiakaszprzak
5489 dba2 500
klaudiakaszprzak
5325 5908 500

August 17 2014

klaudiakaszprzak
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
klaudiakaszprzak
9708 85b4
Reposted fromaniczorka aniczorka viastylish stylish
klaudiakaszprzak
8309 1adf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
klaudiakaszprzak
8279 e971
klaudiakaszprzak
I'm fine..
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viacrystalll crystalll

August 11 2014

klaudiakaszprzak
9389 11a3 500
Reposted fromslodziak slodziak viasomciowo somciowo
klaudiakaszprzak
1089 ac8a
Reposted fromIriss Iriss viastockholmsyndrome stockholmsyndrome
klaudiakaszprzak
klaudiakaszprzak

August 08 2014

klaudiakaszprzak
7949 993d
Reposted fromaniczorka aniczorka viastylish stylish
klaudiakaszprzak
9382 c28f
Reposted fromretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl